Обяснения на някои думи и словосъчетания

Съдържание

blue-dotНачало

blue-dotУвод

blue-dotПозитивността

blue-dotОтдаване на Божествена Любов и Благодарност

blue-dotФормулата „Изисквам, искрено искам и моля”

blue-dotНов Ред

blue-dotФормулата „И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!”

blue-dotФормулата „АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   ”

blue-dotГоспод и Бог

blue-dotДуша

blue-dotСлово-формула

blue-dotСлужение

blue-dotБожествени Песни

blue-dotПреумножава и Приумножава

blue-dotЖив Живот

blue-dotЖиви същества

blue-dotБлижен човек

blue-dotСурогатна храна

blue-dotПомагачи, помощници и подстрекатели на илюзорната част на човека

blue-dotБогоугоден

blue-dot„Завинаги”, „във всички времена”, „Времена, Време и Полувреме”

blue-dot„Родна планета”, „изначална родна планета”

blue-dotБлагочестие

blue-dotОбщо семейно благочестиво поле

blue-dotПоклон

blue-dotЕдинния Отец

Начало

На първо място, преди да започнат обясненията на някои думи и изрази, ми бе указано да дам информацията относно кармичната отговорност, която се носи от всеки, който чете и приема даденото от Силите на Светлината Учение на сайт ЕДИНЕНИЕ.

Указанията на Възнесените Същества на Светлината по този въпрос са следните:

Всеки сам носи кармична отговорност за прилагането в своя живот на полученото Знание.

Всеки носи кармична отговорност и когато пропусне да информира другите, на които предава това Знание, относно тяхната кармична отговорност за прилагането му в живота.

(За допълнителна информация относно кармичната отговорност виж Посланието на Господ Санат Кумара от 22 ноември 2010 г.)

 

Увод

В хода на работата по създаването на сайт ЕДИНЕНИЕ възникна нуждата да се даде допълнителна информация, която да обясни някои от използваните термини.

Добре е, когато се използва която и да е духовна практика в ежедневното Служение, всеки да я извършва с ясното осъзнаване какво прави и каква е целта на тази практика. А също да знае, че е много важно да му е ясен смисълът на думите, които изрича, и че те се дават по точно определен начин, без каквито и да са случайности, и точно по този начин трябва да се изричат, и че всяка дума е силно Божествено Слово. Тогава ползата от извършването на тази духовна практика се увеличава многократно.

Освен това ми бе указано Свише, че е добре всеки призив, благослов и молитва, всички духовни Практики да завършват с:

1. Формулата за отдаване на свободната си воля в ръцете на Отца: „И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!”.

2. Формулата за всеобщо Единение: „АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   ”

3. Благодарност към Присъствие на Единния, към Господ Алфа – нашият Отец Небесен, към Елохим Мир, към Прелюбимият Хелиос, към Архангелите и ангелите и към някои други точно указани Същества на Светлината. На всички останали Същества на Светлината в благодарност за помощта, която дават, когато бъдат помолени за помощ чрез съответния призив / Слово-формула / благослов /молитва..., им отправяме Божествената си Любов, без да им благодарим.

Поради тази причина в края на текста на Посланията, в които е даден призив, Слово-формула или благослов, са включени и гореуказаните три елемента точно в тази поредност.

 

Позитивността

Всяка мисъл, всяко чувство и всяко слово, които отправяме в пространството, трябва да бъдат позитивни. Това с особена сила важи при четенето и отправянето на призивите и молитвите към Силите на Светлината. Затова с особено внимание ми беше указвано как да се постигне тяхното позитивно звучене, позитивността на всяка дума в тях.

 

Отдаване на Божествена Любов и Благодарност

Препоръчително е преди всеки призив, молитва, благослов, Послание, Напътствие... да посветим четенето му на Възнесеното Същество на Светлината, което ни го е дало, и да насочим към него енергията на своята Божествена Любов.

А след прочитане на призива, молитвата, благослова, Посланието, Напътствието... би било добре да погледаме любимия ни лик на това Възнесено Същество на Светлината и да продължим известно време да му отдаваме в мълчаливо съзерцание от дълбините на своето сърце Божествена Любов.

Благодарност също отправяме в горните случаи, но само на Присъствие на Единния, на Господ Алфа – нашият Отец Небесен, на Елохим Мир, на Прелюбимият Хелиос, на Архангелите и ангелите, а на останалите Възнесени Същества на Светлината, ако се укаже допълнително като изключение.(виж в част Учение Въпрос и отговор „Най-важното за тези времена” от 28 декември 2016 г.)

 

Формулата „Изисквам, искрено искам и моля”

Обяснението бе дадено от Господ Алфа:

Добре е тази формулировка да бъде изричана при всеки призив и пожелание.

А относно това какво означава:
blue-dot„Изисквам” е изявата на свободната воля на човека.
blue-dot„Искрено искам” е включването на Божествения огън, искрата, за да се осъществи желанието, т.е. подхранването на молитвата с Божествена енергия – енергията на собственото Висше АЗ СЪМ Присъствие.
blue-dot„Моля” е молитвата – чрез нея става насочването на Огъня към Възнесените Същества на Светлината, към които е отправена молбата, свързването му с тях.

 

Нов Ред

Обяснението бе дадено от Господ Алфа:

Нов Ред – това е Златният Век, съотнесен към настоящата епоха, състояние и еволюция на Вселената, който трябва да настъпи при спазване на Божествения Нравствен Закон и на всички останали Божествени Заповеди и Закони, и на Божествените принципи и норми за поведение и отношение между хората, и начин на работа и на съществуване.

 

Формулата „И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!”

Това е формула за отдаване на свободната воля на човека в ръцете на Отца. Изрича се с цел човек да се предпази от евентуална вреда, ако поиска Свише нещо, което е извън Промисъла на Отца за него и извън неговия жизнен план. Понеже честото повтаряне на дадено желание може да бъде уважено Свише и да доведе до промяна на жизнения план, което да е в по-малко добра посока. Това би могло да доведе и до създаване на отрицателна карма. Поради тази причина използването на тази формула е силно препоръчително при всяка работа в духовността.

 

Формулата „АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   ”

Обяснението бе дадено от Господ Алфа:

„Това е централна формула и постулат за всеобщо Единение и за осъществяване на триединството във всичките му аспекти.”

Формулата има свой смисъл и предназначение Свише. В нея се съдържат кодове. Затова е нужно да бъде писана и произнасяна точно в този й вид на всички езици.

Да се превежда на друг език или да се произнася по друг начин тази формула е равнозначно на произнасянето на санскритските мантри в превод.

„Цялата формула трябва да се произнася във вида, в който е дадена, или въобще да бъде пропусната.”

 

Господ и Бог

Господ – това е нашият Отец Небесен – Господ Алфа, Отецът на нашата галактика, а също и което и да е друго Възнесено Същество на Светлината, което е достигнало такова ниво в своето развитие.

Бог – това е Висшата Същност на всеки човек, най-вече неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие, а като по-широко понятие обхваща цялата съвкупност от неговите три висши тела.

Трите висши тела са:
blue-dotВисшето АЗ СЪМ Присъствие – това е вечносъществуващата изначална искра, Божествената Монада, произлизаща от Първоизточника, индивидуалността на Бог, известна и като Отец-Майка или като Духа, с който се свързва Душата;
blue-dotСвятото Христово АЗ – искрата от един от Великите Духове, дали частица от себе си на всеки жизнепоток, въплъщаващ се на тази планета, за да продължи успешно еволюцията на човешкия род. До него трябва да се извиси Душата. Святото Христово Аз е върхът на Божественото съзнание, който трябва да се достигне, за да се осъществи ритуалът на Възнесението. То е постоянният Учител на всеки човек от въплъщение във въплъщение, който го напътства, води и е посредникът, чрез когото се стига до единение с Висшето АЗ СЪМ Присъствие точно при ритуала на Възнесението. При този ритуал Душата престава да идва във въплъщение и се единява с Бога, от който произлиза;
blue-dotКаузалното тяло – това е мястото, където се съхранява благата карма – нашите „съкровища на Небето”. В различните енергийни нива и слоеве на Каузалното тяло се съдържат всички записи на нашите благи дела от всичките ни въплъщения, а също и всичките ни отработени Божествени качества и добродетели, и Дарове на Светия Дух, които сме придобили по време на обучението и Служението си по всеки от лъчите. Каузалното тяло е Домът на Висшето АЗ СЪМ Присъствие.

Поради това всеизвестният зов и обръщение Свише „Господи Боже мой” изначално е бил и трябва да бъде: „Господи и Боже мой!”. Обръщението е едновременно и към Отца, и към Висшата същност на човека, която е единна с Отца на едно съвсем друго ниво.

Например в Библията, в Книга на пророк Исаия, ясно се прави разграничение между Господ и Бог, макар и на някои места да се губи смисълът поради последващи неточности в превода някъде назад във времето.
blue-dotГлава 40:27 „пътят ми е скрит от Господа, и делото ми е забравено у моя Бог”;
blue-dotГлава 49:4 „Но правото Ми е у Господа, и наградата Ми – у Моя Бог”;
blue-dotГлава 49:5 „Аз съм почетен в очите на Господа, и Бог Мой е Моя сила”;
blue-dotГлава 49:14 „остави ме Господ и Бог мой ме забрави!”;
blue-dotГлава 50:10 „Който ходи в мрак, без светлина, да се уповава на името Господне и да се осланя на своя Бог”;
blue-dotГлава 52:12 „пред вас ще тръгне Господ, и Бог Израилев ще бъде отзаде ви стража”.

 

Душа

Душа – това е съвкупността от трите фини низши тела:
blue-dotАстралното, наричано още емоционално тяло, тяло на чувствата и желанията;
blue-dotМенталното – тялото на мислите, и
blue-dotЕтерното – тялото на паметта, в което се съдържа копие от оригиналния Божествен Промисъл за дадения жизнен поток, а също и отрицателните кармични записи от всички въплъщения.

Чрез Душата се осъществява връзката между физическото тяло и Духа – Висшите тела на човека, ако се вземе за основа формулата „Дух, Душа и тяло”.

При произнасянето на кръстния знак с формулата: „В името на Отеца-Майка, Сина и Светия Дух”:
blue-dot„Отеца-Майка” е Висшето АЗ СЪМ Присъствие на човека – Духа,
blue-dot„Сина” е неговото физическо тяло във въплъщение, а
blue-dot„Светия Дух” са трите низши тела – Душата, чрез която става свързването на Отеца-Майка и Сина. Затова Душата – Светия Дух, се изобразява като бял гълъб с разперени в полет криле, който ги свързва.

 

Слово-формула

Слово-формула – това е текст със силата на формула, който по своята същност е Божествено Слово, което е най-важното. Това е обяснението поради каква причина да е „това” Слово-формула вместо „тази” Слово-формула.

 

Служение

Служение – извършване на Духовна практика – кой каквато използва по време на работата си в духовността, според неговата религия, разбиране, предпочитание. Духовните практики, дадени в част Работа в духовността са благопожелателни. Те са добри и полезни, но без да са задължителни. Също така е най-добре да се използват избирателно по видове, напр. само молитви, само призиви – и то може само някои от тях, според кой както реши и сърцето го призове, а също и според отделеното време и възможността на момента за извършване на работа в духовността. Понеже в началото времето може да е било подходящо за извършване на служението, но това да се промени по време на извършването му, например да стане шумно, някой да дойде и да ви заговори и т.н. Тогава човек трябва да е готов спокойно да прекъсне духовната си практика и да възблагодари за това, което е направил до момента, и да се опази от изпитване на съжаления или на чувство на вина за недовършеното, или осъждане за прекъсването.

 

Божествени Песни

Божествени песни е по-широко понятие отколкото „възхваляващи Бога песни”.

Изразът „Божествени песни” означава песни, идващи от Бога, т.е. от Висшето АЗ СЪМ Присъствие, а също и песни, идващи чрез него от други Възнесени Същества на Светлината и те обикновено възхваляват освен Бога – Висшето АЗ СЪМ Присъствие, но възхваляват и Отца, а също и ангелите и архангелите, и отделни Възнесени Същества на Светлината, и т.н.

А изразът „възхваляващи Бога песни” обхваща само песни, които възхваляват Бога – Висшето АЗ СЪМ Присъствие.

 

Преумножава и Приумножава

Преумножава се в материалния свят.

Приумножава се в Божествения свят.

 

Жив Живот

Жив Живот – това са всички Живи същества от всички планове на Битието.

 

Живи същества

Живи същества – това са тези,
blue-dotкоито са в Закона на Отца и са в Светлинната мрежа изцяло или преимуществено,
blue-dotимат достъп до Божествената енергия, живеят с нея, въртят енергиите си правилно от Божествена гледна точка в Светлинната мрежа на планетата
blue-dotи отдават Божествената си енергия в Светлинната мрежа – изцяло или преимуществено.

 

Ближен човек

Определение, дадено от Присъствие на Единния на 8 август 2017 г.

В широк смисъл „ближен човек” е този, който принадлежи към същата енергийна мрежа.

В по-тесен смисъл „ближен човек” е този, който освен че е в същата енергийна мрежа, е част и от една и съща духовна общност.

В най-тесен смисъл „ближен човек” е този, който освен че е в същата енергийна мрежа и е част и от една и съща духовна общност, е и член на семейството или рода.

 

Сурогатна храна

Сурогатна е храната, която някой друг (извън кръга на близките хора, с които човек живее и общува постоянно) е подлагал на обработка заедно с други продукти, които влизат в състава й.

 

Помагачи, помощници и подстрекатели на илюзорната част на човека

Помагачи, помощници и подстрекатели на илюзорната част на човека - виж в част Учение, отговора на Присъствие на Единния от 7 януари 2018 г.

 

Богоугоден

Богоугодни – това означава да са добри от Божествена гледна точка, т.е. да са в съгласие с Плановете на Висшето АЗ СЪМ Присъствие и одобрени от него.

 

„Завинаги”, „във всички Времена”, „Времена, Време и Полувреме”

Каква е разликата между „завинаги” и „във всички Времена”? Каква е разликата между „Времена, Време и Полувреме”? Какво означават те и този израз като цяло?

Отговор: Виж Въпрос и отговор 120 от част Учение.

 

„Родна планета”, „изначална родна планета”

Какво означава родна планета: това е планетата, на която душата е дошла в текущото си въплъщение.

Какво означава изначална родна планета: това е планетата, на която душата е отишла във въплъщение за първи път, след като е била създадена.

Повече информация – виж Въпрос и отговор 126 в Част Учение.

 

Благочестие

Благочестието е Блага Чест – това е, когато човек живее в спазване и в изпълнение на Господните Заповеди и Закони и всичко, което върши е благо – дава благá като резултат и плодовете му след това също са Благо и носят Добро.

(Виж Въпрос и отговор 138 „Благочестието и Общото семейно благочестиво поле”)

 

Общо семейно благочестиво поле

Общо семейно благочестиво поле се създава в семейство, в което и на двамата съпрузи всичките им мисли, чувства, слова и дела са благочестиви, без каквито и да са мисли за насилие, агресия и каквото и да е друго отрицателно, което вкарва в мрежите на илюзията автоматично, ако човек пропусне веднага да се усети какво му се върти в главата и че то е дошло в него отвън и/или е плод на вредоносни програми, кодировки и блокажи, и моментално да се покае пред Мен, и да изиска, искрено да поиска и помоли да бъдат заличени всички тези илюзорни мисли, чувства, слова и дела и да бъде анулиран вредоносният им резултат.

(Виж Въпрос и отговор 138 „Благочестието и Общото семейно благочестиво поле”)

 

Поклон

Когато в края на която и да е Духовна практика има поставен в скоби надпис „поклон“, след края на текста би било добре, ако желае, човекът да се поклони от все сърце и душа. Когато човек се покланя, се обръща, наум или на глас към съответното Същество на Светлината с думите например „Благодаря Ти, Мили Татко Единни!“ или „Благодаря Ти, Прелюбими Хелиос“, „Благодаря Ти, Архангел Михаил!“ и т.н., а при исправянето наум или на глас думите са: „Любя Те, … (името на Висшето Същество на Светлината)“.

Поклонът може да се прави от право, седнало или легнало положение, според обстоятелствата на момента. Най-доброто е когато човекът е сдрав, да бъде прав, когато се покланя и поклонът му да е колкото може по-дълбок. Ако човек е болен, тогава е допустимо и в легнало положение да се покланя и само леко главата си да накланя. Когато човек работи някаква работа седнал и почувства, че е добре да благодари на Господа, че му я наспорява и го охранява, докато я работи, и липсва начин да стане, тогава и седнал може да се поклони напред. Най-важното е вътрешното чувство на Благодарност и най-вече Божествената Любов, която човека отправя към Висшето Същество на Светлината, когато Му се покланя.

Единния Отец

Еднакви ли са от Божествена и от Господна гледна точка обръщенията към Единния Отец и към Присъствие на Единния или пълната му титла Господ Бог Творец и Съсдател на Небесата?

Обяснение дадено от Единния Отец: Моята титла е нещо много повече от Господ Бог Творец и Съсдател на Небесата. Това е само част от титлата Ми, която Съм ви дал да употребявате.

Що се отнася до обръщенията към Мен като към Единен Отец и Присъствие на Единния, има отлика между тия две обръщения и тя е каквато е отликата между цялото и частичка от цялото.

(Виж Въпрос и отговор 160 в Част Учение.)