Напътствие относно четенето на нашите Послания

Будда Вайрочана

27 март 2013 г.
Обновено и допълнено от Будда Вайрочана на 27 август 2020 г

АС СЪМ Вайрочана.

Дойдох да помогна, понеже доста много от вас поискаха моята помощ и ме помолиха да я дам. Имам предвид Светлите Души, които ме почитат, към която и ваша религия или култура да принадлежат.

И според техните покани и молби да им се помогне, ас мога да помагам повсеместно, по всеки начин, по който може да се помогне, включително и като давам сега това Послание на хората от западния свят, тъй като предимно те четат Посланията на сайт ЕДИНЕНИЕ към тоя момент.

Но помагайки на вас, които четете тия Послания, ас помагам и на всички други Живи Души. Когато вие четете, поемате словата на Посланията във вашето съзнание и когато мислите върху прочетеното и Ми благодарите, че съм ви го дал, всичките тия мисли стават част и от колективното бессъзнателно на цялото човечество, т.е. мислите ви отиват в общото енергийно информационно поле на човечеството и стават достояние, и могат да помогнат на всички Светли Души, в които Огънят на Живия Живот гори, когато те са на нивото, на което съдържанието на Посланието е прието от вас и вложено след това в колективното бессъзнателно.

Ние допускаме тия Послания да се четат от широк кръг от хора, които се намират на всякакви енергийни и вибрационни нива именно понеже хората, от нивото на което са, влагат своите мисли относно прочетеното и относно това, което им е станало ясно и е достигнало до тях, в колективното бессъзнателно на човечеството. И оттам после всички хора, които се намират на съответното ниво, могат на фин план да достигнат до нашето Учение. А това е голяма помощ, която реално и едновременно могат да получат всички Живи, Светли и Чисти Души.

Поради това четенето на нашите Послания може да се превърне във важна част от вашето Служение на Живия Живот, когато се прави по правилния начин. Пристъпвайте към четенето на Посланията, които ви даваме, с чувство на Уважение и Благодарност. И когато четете дадено Послание, покажете това уважение и почит към Висшето Същество на Светлината, което го е дало, като му отправите своята Благодарност и Божествена Любов, както преди да почнете да четете, така и по време на четенето, и когато приключите прочита на Посланието. Тогава е добре да притворите очи и няколко минути, в тишина, да благодарите и да отправяте Божествената си Любов към това Висше Същество на Светлината относно Посланието, което то е дало и вие току-що сте прочели.

Прес това време, докато благодарите и отправяте Божествената си Любов, и енергийната, и информационната съставляваща на Посланието се распределят във вашите 4 нисши тела. И доколко пълно и по най-добрия от Господна гледна точка начин ще се случи това, е исцяло във вашите ръце.

Колкото по-силно е чувството ви на Благодарност и Божествена Любов към Висшето Същество на Светлината, което е дало Посланието, а също и към Единния Отец, по чиято Велика Милост идваме и даваме нашите Послания, толкова повече енергия получавате и толкова повече от информационната съставляваща на Посланието се прелива във вашето поле, включително и това, което е вложено в тялото на Посланието между редовете на текста, който четете. Поради това действието на Посланията при един от вас е едно, при друг – друго, според кой както си го наспори.

Също така е много важно да четете Посланието, когато сте спокойни и умиротворени, на тишина, бес да ви беспокои който и каквото и да било. Тогава вие сте в пряко общение с Бога вътре във вас и с Висшето Същество на Светлината, което го е дало. Много е важно също да четете само по едно Послание, понеже всяко е дадено и прието от друго енергийно и вибрационно ниво и в друго време, и в него са вплетени други космични енергийни потоци, дори и да е от един и същ Владика.

Вече ви е говорено по тоя въпрос, но твърде малко са тия, които правят точно, с всички детайли, каквото ви кажем. Поради тая причина ас реших, че би било много добре да повторя най-важното и да ви обясня малко повече, включително и по отношение на процеса, който тече във вашите тела при прочита на Посланието, а и след това.

Поради това пак повтарям, че е много важно да отделите достатъчно време да бъдете в спокойствие освен преди прочита, та да се сънастроите качествено да го направите, но и след прочита на Посланието.

И докато благодарите на Висшето Същество на Светлината, дошло по специална Господна Милост да даде това Послание на всички вас, които провеждате Божествената Светлина в тоя свят, вплитайки в него от своята енергия и достижения и дарявайки ви ги, би било добре, освен да му благодарите, и да почнете да мислите върху същността на току-що прочетеното. А когато четете, да го правите с цялото си внимание и напълно съсредоточени, бес да ви рассейват каквито и да са странични мисли и чувства.

Когато мислите върху съдържанието на прочетеното Послание, обърнете внимание дали ви се появява някакъв въпрос върху това, което току-що сте прочели. И помолете Висшето Същество на Светлината, което го е дало, да ви отговори на него. А ако отговорът не успее да достигне до вашето външно съзнание, имайте готовността веднага да си го напишете тоя свой въпрос, а след това при първия удобен случай да го испратите на сайт ЕДИНЕНИЕ. Именно и най-вече поради това е добре да отправяте въпроси на сайт ЕДИНЕНИЕ – та да подпомогнете собствения си духовен растеж. С вашите въпроси може да поискате да ви се дообясни нещо, ако имате нужда, а също и да ви се даде повече информация, ако желаете да научите още нещо.

Това ви е дар, дарена Свише Господна Милост, чрес Посланията, които ви даваме и въпросите, които може да отправяте, да се допълва и расширява Учението, което получавате от Нас в тоя момент. И от вашите действия или бесдействия, се определя колко ще се надгражда Учението и доколко ще успеете да почерпите от неговото доброплодотворно действие.

Като отправяте тия въпроси, ние можем да ви помагаме още повече. На всеки въпрос, който е във връска с дадено Послание, ще отговори същото Висше Същество на Светлината, понеже като прочетете неговото Послание, към него най-напред ще отправите своя въпрос.

Така че втората моя препоръка към вас е, освен с Уважение и Благодарност, да четете с пълното си внимание, будност и съсредоточеност. Така Посланията, които ние ви даваме, могат да се превърнат по отношение на вас освен в спасително въже, с помощта на което да оцелеете, и в много мощен инструмент, чрес който да подпомогнете духовния си растеж.

И третата, също много важна препоръка е: след като сте прочели Посланието и сте помислили върху току-що прочетеното, и сте написали своите въпроси, ако имате такива, относно това, което бихте искали да научите в повече по темата на Посланието, бъдете исключително внимателни прес следващите часове и дори прес целия ден, та да съхраните допълнително приетата във вашата аура Божествена енергия, получена, както по време на четене на Посланието, така и веднага след края на прочита, докато отправяте Свише своите благодарности и Божествена Любов. Охранявайте Божествената енергия като най-крехък и чуплив скъпоценен плод, който сте откъснали от Дървото на Божествената Мъдрост!*

Тогава вече тая ваша работа в духовността ще е свършена качествено и в пълнота. И ас бих се радвал да успеете да съберете всички добри плодове от тая Велика Милост на Отца, която сега ви се предоставя, докато тече времето, отпуснато тя да се осъществи!

Вайрочана

 

Допълнение към Посланието

27 август 2020 г.

АС СЪМ Вайрочана Будда

Дойдох да обновя това мое Послание според нуждите на момента и искам да добавя, че всичко, което ви рекох по отношение на четенето на Посланията, които получихте от Нас – Висшите Същества на Светлината, чрес сайт ЕДИНЕНИЕ, се отнася и по отношение на Напътствията, които ви даваме, и по отношение на Мисълта на деня, която даваме, и най-вече по отношение на всичко, което Единният Отец на нашата вселена ви дава посредством Своето Присъствие, под формата на Отговори на ваши въпроси, Напътствия, понякога Мисъл на деня и всичко останало, дадено от Него.

 

blue line

* Бележка на Росица Авела от 2 юни 2015 година:

Във връска с третата препоръка на Будда Вайрочана, а също и поради все по-нарастващата нужда да ни се дава помощ от Силите на Светлината, та да успяваме да съхраним и правилно да се распоредим с допълнителната Божествена енергия, която получаваме по време на своите служения, Го помолих да даде Своето Божествено Ръководство и помощ Свише и го попитах следното:

Какво е нужно и е най-добре от Господна гледна точка да правим, че да успеем да съхраним Божествената енергия, която получаваме по време на четене на Посланията, Напътствията, Мисълта на деня, Въпроси и отговорите, а също и докато правим каквато и да е духовна практика по време на работата ни в духовността, бес да бъдем подлагани след това на искушения и опасни ситуации от представителите на мрежите на илюзията. Понеже една от техните цели – на представителите на които и да са мрежи на илюзията, е да вложим погрешно в илюзията получената допълнителна Божествена енергия или тя да ни бъде отнета неправомерно?

Отговорът на Будда Вайрочана бе, че бихме могли веднага след края на каквато и да е работа в духовността, преди да пристъпим към ежедневните си дела, да кажем:

Господи, ас ............ (малкото име) Те каня, искрено искам и моля
цялата допълнителна Божествена и Господна енергия,
привлечена в моите нисши тела
по време на Служението ми, което приключи сега,
да бъде насочена обратно във Висшите октави на Светлината
към моята Висша Част*, та да се увеличи моето съкровище на Небесата
и да ми бъде в помощ при всякакви случаи на нужда
по време на придвижването ми напред и нагоре по Пътя към Теб, Господи!
Да се помага с нея и на Живия Живот,
а и на мен да ми се помага Свише да я расходвам мъдро,
бес да я пилея и бес да я влагам погрешно в света на илюзията.
Предоставям я исцяло на Теб, мили Татко Единни,
да се распореждаш с тая Божествена и Господна енергия,
както Ти отредиш!
Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, относно Милостта и помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
(Поклон)
 

В случай на спешна нужда от прекратяване на Служението / Духовната практика, молитвата би могла да се каже в следния кратък вариант:

Господи, помогни
енергията от служението ми досега
да се отправи във Висшата ми Част веднага!
И оставям на Теб, Господи, да се распоредиш с нея както Ти отредиш!
Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
 

blue line

* Висша част – в нея се съхранява благата карма.

 

картина