Pytanie i odpowiedź 105

Czy istnieje los

Pytanie wysłane w języku polskim na stronę ZJEDNOCZENIE 18 stycznia 2018 r. i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 13 marca 2018 r.

 

Pytanie: Czy istnieje los człowieka, zaplanowany wcześniej, jeszcze przed jego urodzeniem?

Odpowiedź: Tak, człowiek zawsze przychodzi z określonym podstawowym zadaniem, które wybiera jego Wyższa Jam Jest Obecność na polecenie jego Nauczyciela na planie subtelnym z Hierarchii Światła i po zatwierdzeniu Rady Karmicznej. I człowiek rodzi się w takim środowisku (rodzinie, rodzie, narodzie, miejscowości, państwie), które mogłoby mu pomóc w realizacji tego podstawowego zadania/celu/Misji dla tego jego wcielenia, biorąc pod uwagę rodzaje karmy jakie on ma, ich rozmiar, na ile są duże i które z nich najlepiej jest odpracować.

Po ustaleniu podstawowego planu i zorganizowaniu ekipy Duszy, która będzie uczestniczyła w jakikolwiek sposób w wykonywaniu tej podstawowej Misji, Dusza wchodzi we wcielenie.

 

Pytanie: Czy swoją wolną wolą człowiek może w pełni zmienić swoje życie lub w granicach, na które pozwala mu jego los?

Odpowiedź: Tak, w trzech przypadkach.

Podczas wcielenia za sprawą przejawienia wolnej woli człowiek może kierować się w życiu do określonego podstawowego celu różnymi sposobami w zależności od wybranej drogi – łatwy, bardzo łatwy i szybki, średniej trudności, bardzo trudny, czy taki, kiedy wypełnienie przydzielonej Misji staje się niemożliwe.

A w zależności od tego, jak człowiek przejawia swoją wolną wolę, tzn. jakich wyborów dokonuje w każdym momencie swojego życia i jak reaguje, kiedy rozpoczyna się odpracowanie danego rodzaju jego ujemnej karmy, człowiek:
blue dotoczyszcza więcej lub mniej karmy, którą posiada, tego czy innego rodzaju, albo
blue dotgromadzi nową karmę tych samych rodzajów, które ma, albo
blue dotstwarza karmę całkiem nowego rodzaju.

I jeśli on reaguje właściwie z Pańskiego punktu widzenia, przyjmując życiowe sytuacje z wdzięcznością do Boga i Pana, wtedy podczas jego karmicznego oczyszczenia wypracowuje nowe Boskie cechy i cnoty i/lub wzmacnia te, które już posiada.

Jednak w przypadku, gdy odchylenia od wyznaczonego celu w wyniku przejawienia wolnej woli i podjętych życiowych wyborów, są na tyle duże, że wykonanie uprzednio ustalonego programu pozostaje bez możliwości wypełnienia, wtedy Dusza cierpi i człowiek może wpaść w depresję, rozterki i poczucie, że jego życie straciło sens, ponieważ nie wydarza się już nic istotnego i brakuje wsparcia, które dawane mu było wcześniej z Góry, ponieważ nie ma tego, dla czego mogłoby być dawane.

I jeśli w tym swoim stanie człowiek zechce wyjść ze wcielenia, najprawdopodobniej ktoś z sieci iluzji pośpieszy mu w tym pomóc i to naprawdę może się stać (patrz Pytanie i odpowiedź 29).

Najlepsze, co człowiek może zrobić w tym przypadku, to szczerze pokajać się przede Mną – Obecnością Jedynego Ojca, a również i przed swoją Wyższą JAM JEST Obecnością, czyli pokajać się przed Panem i przed Bogiem, a także przed swoim nauczycielem na planie subtelnym z Hierarchii Światła i wymagać, szczerze chcieć i prosić o to, żeby udzielono mu przebaczenia i pomocy z Góry, aby pojawił się nowy program jego wcielenia, korzystny dla niego w sytuacji, w której się znalazł, a następnie, cokolwiek by mu się przydarzyło, przyjmować to z największą Radością i Wdzięcznością. I niech się kaja tak mocno i długo – ile trzeba, do momentu, aż poczuje, że jest mu lżej i że jest po co żyć na tym świecie i że, świat, ludzie i przyroda, tzn. wszystko wokół, jest wspaniałe. Oznacza to, że dla niego został ułożony nowy plan na resztę jego wcielenia i jest komu wesprzeć go z planu subtelnego, a także są ludzie, z którymi połączy się w materialnym świecie i będzie kontynuował podążanie do przodu po nowej drodze życia.

To jest pierwszy przypadek, kiedy to, co nakreślono z Góry, może być zmienione.

Drugi przypadek, kiedy człowiek na tyle mocno ukierunkuje się na wykonanie wyznaczonego podstawowego celu/zadania/Misji tego swojego wcielenia i tak dobrze sobie radzi i bardzo szybko zdąża do całkowitej jego realizacji, że cel zostaje osiągnięty o wiele wcześniej od założonego planu. Wtedy człowiek dostaje z Góry dodatkowe Dary i wzmocnienie jego cnót i Boskich cech, czyli osiąga wyższy stopień doskonałości i czystości.

W tym przypadku też może się zdarzyć, że człowiek nie ma po co dalej zostawać i wcześniej wyjdzie z wcielenia, ale tym razem zwycięsko. W tym przypadku dla otoczenia jego odejście wygląda jakby było przedwczesne, w kwiecie wieku, w apogeum i najwyższej formie, dokładnie w tym czasie, gdy dopiero co osiągnął taką doskonałość. W istocie, jest to najlepsze dla niego, bo odszedł w najwłaściwszym czasie i momencie swojego życia! Ponieważ jeśli pozostał by we wcieleniu, przejawiając swoje umiejętności, mogłoby zajść zniekształcenie i utrata zdobytych cnót/doskonałości, gdyż do tak oczyszczonego i światłego człowieka przyciąga się wielu przedstawicieli różnych sieci iluzji, chcących zabrać mu jego Światło, Czystość i wyższe osiągnięcia, wystawiając go na bardzo mocne pokusy i wywierając na niego nacisk różnymi sposobami, do momentu, aż ugnie się i podda.

W takich przypadkach także jest możliwe, że jeśli człowiek pozostanie we wcieleniu, to jego plan życiowy zostanie zmieniony, kiedy pierwotny plan jest już osiągnięty i wykonany. I człowiek nagle ukierunkuje się na robienie czegoś zupełnie innego, zadziwiając swoich bliźnich, a nawet może zmienić miejsce zamieszkania i państwo, w którym żyje.

I co by się wydarzało, człowiekowi należy przyjąć to z wdzięcznością do Boga i Pana, ponieważ to jest najlepsze dla niego. Tak też należy by robili i jego bliscy krewni, przyjaciele i znajomi. Niech będą gotowi błogosławić go, jeśli on postanowi zacząć coś nowego – żeby swoimi nowymi zajęciami pozyskał dobre owoce w sieci Światła i dla planety Ziemia i Żywego Życia na niej. Niech również powiedzą, że są gotowi pomagać mu, w czym mogą, jeśli będzie miał potrzebę, by udzielono mu pomocy i poprosi ich o nią.

Trzeci przypadek, kiedy zmienia się życiowy plan, to nadzwyczajna sytuacja o dużym niebezpieczeństwie dla życia wielu życiowych strumieni, jeśli człowiek postanowił ofiarować siebie, żeby ocalić ich życiowe potoki. Wtedy może nastąpić wcześniejsze przerwanie realizacji planu życia i wyjście ze wcielenia. A jeśli człowiekowi uda się pozostać we wcieleniu, to będzie już nowe wcielenie dla niego, z nowym planem życiowym – zgodnie z osiągniętym nowym poziomem jego rozwoju, ponieważ jeden taki czyn, którym on uratuje coś dużego i cennego, stworzy mu dużą ilość dobrej karmy, którą następnie wykorzystuje się dla jego dalszego rozwoju.

Podobny efekt może wystąpić i wtedy, kiedy człowiek pomoże innemu człowiekowi, nawet jeśli jest on tylko jeden, ale ma Misję o wysokim stopniu znaczenia, na przykład ratowania całej planety i Żywego Życia na niej, a także ludzkiego rodu i/czy przekazania nowej Wiedzy i Nauki, które mają przyjść do ludzi w odpowiednim momencie.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net