Pięć Reguł-Wskazówek do zachowania Czystości, uratowania ludzkiej Duszy i pomyślnej kontynuacji ewolucji w czasach przejściowych

10 marca 2016 r.

Te Reguły-Wskazówki są najważniejszą nową Wiedzą w obecnej chwili, udzieloną przez Obecność Jedynego Pana Boga Twórcy i Stwórcy Niebios. W czasach przejściowych, w których obecnie żyjemy, one niosą nam pomoc po zmianach, które zaszły na Ziemi w 2014 i 2015 roku, pomoc w przetrwaniu człowieka, jego pomyślnym podążaniu naprzód po Drodze duchowego rozwoju i w jego przygotowaniu do wejścia w Nowy Boski Porządek.

Kiedy otrzymałam te pięć Reguł-Wskazówek, wyjaśniono mi, na ile poważna była sytuacja w tamtej chwili i jak ważne jest, aby ogłosić je na stronie i przestrzegać ich w celu ratowania ludzkiego rodu na tej planecie.

Z tej przyczyny wszędzie na stronie, gdzie jest to potrzebne, z Góry zostaną udzielone korekty i uzupełnienia przez każdego Wzniesionego Mistrza, który dał odpowiednie Przesłanie, Wskazówkę i itd., żeby Nauka została zaktualizowana zgodnie z szybko zmieniającą się sytuacją na planecie i zgodne z nowymi pięcioma Regułami-Wskazówkami.

1. Praca w duchowości – każda praktyka duchowa, w tym skierowanie wdzięczności do Niebios i błogosławienie, powinna odbywać się na osobności, w takim miejscu i w takim czasie, kiedy wykluczona jest możliwość, aby jakiś inny człowiek mógł zobaczyć wykonującego swoją praktykę. Każdy musi podjąć konieczne w tym celu środki. Nadszedł czas, aby robić tak, jak zalecał nam Jezus – być w służbie Bogu w sekretnym pokoju, zarówno wewnętrznie – w swoim sercu, jak i zewnętrznie – w świecie materialnym.

Czas na to już nadszedł.

A kiedy z Góry mówi się o zbiorowej albo grupowej praktyce duchowej, ma się już na myśli wyłącznie tylko jedno: człowiek wzywa Wzniesionych Mistrzów Niebiańskich z Hierarchii Światła, by dołączyli w tej chwili do jego Służenia, kiedy on jeden przystępuje do jego wykonania!

Człowiek powinien wykonywać praktykę duchową tylko wtedy, kiedy jest sam w pomieszczeniu z oknami zasłoniętymi nieprzezroczystymi zasłonami lub roletami i z drzwiami zamkniętymi na klucz, dla uniknięcia najmniejszej możliwości bycia nagle zaskoczonym i zobaczonym, kiedy jest się w Służeniu. Jeśli w pokoju jest lustro, to dobrze jest zosłonić je na czas pracy w duchowości. Tą nową Regułą-Wskazówką należy posługiwać się wszędzie, jak również i pozostałymi, gdzie człowiek się znajduje: w mieście, w małej miejscowości lub wśród przyrody. Jeżeli jednak człowiek mieszka pod kopułą którejś miejscowości, tę regułę stosuje się wraz ze wcześniejszą regułą, iż pracę w duchowości w jakiejkolwiek miejscowości najlepiej jest wykonywać w godzinach porannych – do godziny 3-ej czasu astronomicznego, w ciszy i w maksymalnej czystości pola, kiedy prawie wszyscy ludzie wokół śpią.

A kiedy człowiekowi brak możliwości, by został sam w pomieszczeniu, w którym są nieprzezroczyste zasłony czy żaluzje i drzwi zamykają się na klucz, wtedy lepiej wykonać swoją pracę w duchowości na zewnątrz wśród przyrody, tylko całkowicie nakrytym dużą i nieprzezroczystą peleryną lub szalem ze 100% naturalnych tkanin roślinnych (bawełna, len, konopie lub ich dowolne kombinacje), możliwie lekkich, żeby było to wygodne.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły są członkowie rodziny lub domownicy (wszyscy żyjący w domu), jeżeli tacy są, ale tylko kiedy oni także przestrzegają wszystkich tych pięciu reguł.

2. Spożywanie jedzenia także powinno odbywać się na osobności, w miejscu i w czasie, kiedy brak możliwości, aby jakiś człowiek mógł zobaczyć jedzącego.

Wyjątek od tej reguły znowu stanowią tylko członkowie rodziny lub domownicy (wszyscy żyjący w domu), jeżeli tacy są, ale tylko, kiedy oni także przestrzegają wszystkich tych pięciu reguł.

Podczas spożywania jedzenia działa to, co powiedziano wyżej w regule odnośnie pracy w duchowości: przy jedzeniu w domu i wśród przyrody człowiek ma wykluczyć jakąkolwiek możliwość zostania zobaczonym przez innego człowieka, bez względu na odległość, z której może być widziany podczas jedzenia*.

3. Kontakt seksualny pomiędzy małżonkami może odbywać się tylko, jeżeli oboje przestrzegają nowych 5 reguł i podejmują wszelkie środki, aby był wykluczony bezpośredni kontakt wizualny i możliwość bycia zobaczonym w tym czasie przez jakiegokolwiek innego człowieka.

4. Podczas załatwiania potrzeby, bez znaczenia małej czy dużej, człowiek także powinien być zupełnie sam, bez możliwości bycia widzianym przez jakiegokolwiek człowieka, i także nie ma znaczenia odległość i czy jest to dzień czy noc.

5. Zmiana sieci energetycznej – z sieci Światła do sieci ciemności i na odwrót, (nie ma znaczenia, w jakim kierunku), ten moment też stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi teraz, w tych czasach. Już z tego powodu wyjątkowo ważne jest, żeby człowiek zachowywał spokój i stale przebywał we wzniesionym stanie świadomości, przyjmując wszystko, co się wydarza, będąc w stanie wdzięczności do Ojca. Ważne jest być stale w planetarnej sieci Światła, a jeśli człowiek poczuje, że wychodzi z równowagi i wpada w jakiś stan iluzoryczny, on powinien odosobnić się, gdzie nikt go nie zobaczy. Przy braku takiej możliwości – natychmiast nakryć się dużym szalem, choćby na kilka sekund, dopóki on w najszybszy sposób robi to, co potrzebne, by przywrócić swoją harmonię z Wyższymi oktawami Światła, ze swoją Wyższą Obecnością JAM JEST i z Żywym Życiem na tej planecie.

We wszystkich pięciu przypadkach: kiedy człowiek wykonuje praktykę duchową, kiedy posila się, załatwiania się, podczas kontaktu seksualnego i podczas zmiany sieci energetycznej – on otwiera się do Boga, tzn. ustanawia bezpośrednie i wzmocnione połączenie człowieka z jego Wyższą Obecnością JAM JEST. Z tego powodu w tych przypadkach człowiek powinien przedsięwziąć wszelkie środki bezpieczeństwa, a konkretnie wykluczyć możliwość, aby być w polu widzenia jakiegokolwiek innego człowieka, żeby zachować czystość swoich subtelnych ciał.

Czas się zmienił. Już wystartował – i on ma się rozwinąć – jeden z wariantów ewentualnej przyszłości i my żyjemy w nowych warunkach. Wymagało to ogłoszenia powyższych pięciu nowych Reguł-Wskazówek do pomyślnego przejścia przez nowe okoliczności życia na planecie Ziemia. I ponieważ czas płynie w sposób coraz bardziej przyspieszony i zmiany także przebiegają w sposób przyspieszony, to i lista tych reguł do zachowania Czystości naszych ciał może być w każdej chwili poszerzona i uzupełniona z Góry, jeśli to konieczne.

Jestem niezmiernie wdzięczna, że nam dano te Reguły-Wskazówki. I mam nadzieję, że wielu uda się je zastosować w pełni w swoim życiu – wszystkie, bez wyjątku, i pomyślnie przejść w kolejne czasy, które nadchodzą, zachowując Żywe Życie w swoich czterech niższych ciałach!

 

blue line

* Uwaga Rosicy Aweły z 1 kwietnia 2016 r.:

Po opublikowaniu na stronie Pięciu Reguł-Wskazówek zadano mi następujące pytanie:

„Czy picie wody uważa się za odżywianie? Czy woda należy do produktów żywieniowych, objętych tymi regułami?“

Odpowiedź z Góry jest następująca:

„Picie wody stanowi wyjątek od Reguł-Wskazówek odnośnie żywienia. Każdy, gdziekolwiek się znajduje, może spokojnie pić wodę w obecności ludzi. To samo dotyczy picia herbat ziołowych (naparów)**, ale tylko bez cukru, miodu i innych dodatków, na przykład kawałków wysuszonych owoców.

Picie wody i herbaty ziołowej bez jakichkolwiek dodatków to jedyne dwa wyjątki od tych Reguł-Wskazówek, jakie dano do tej chwili.”

** ziołową herbatę przygotowuje się, zalewając zioła wrzącą wodą (bez gotowania);

napar ziołowy przygotowuje się, zalewając zioła wrzątkiem, następnie przykrywa się naczynie z naparem i odstawia na kilka godzin;

aby przygotować macerat (wodny wyciąg) z ziół, należy zalać je zimną wodą i odstawić na dłuższy czas.

 

Pytania i odpowiedzi do "5 Reguł-Wskazówek do zachowania Czystości, uratowania ludzkiej Duszy i pomyślnej kontynuacji ewolucji w czasach przejściowych"

 

Na stronie otrzymano pytania na temat 5 Reguł-Wskazówek, na które udzielono z Góry odpowiedzi.

Pytanie: Co tak naprawdę oznacza "otwarcie się" i co się dzieje, gdy jesteśmy "otwarci"?

Odpowiedź: W 5 Regułach-Wskazówkach zostało to objaśnione w następujący sposób:

"We wszystkich pięciu przypadkach: kiedy człowiek wykonuje praktykę duchową, posila się, załatwia się, podczas kontaktu seksualnego i podczas zmiany sieci energetycznej – on otwiera się do Boga, tzn. ustanawia bezpośrednie i wzmocnione połączenie z jego Wyższą Obecnością JAM JEST."

Kiedy człowiek jest otwarty do Boga, jak już powiedziano, dochodzi do bezpośredniego i wzmocnionego połączenia z Jego Wyższą Obecnością JAM JEST. Wyjaśniając poglądowo, to jest jak otwarcie rury, która się poszerza i jej przepustowość wzrasta. W takiej chwili dostęp do wszystkich subtelnych ciał – astralnego, mentalnego i eterycznego, tzn. do Duszy, jest otwarty na przenikania z zewnątrz. W tym przypadku człowiek ma otwartą Duszę w dosłownym znaczeniu słowa.

Więc, jeśli ktoś wykonuje swoją duchową praktykę, to mówi się, że otwiera Duszę do Boga i to jest bardzo dobre, ponieważ wtedy z Wyższych oktaw schodzi energia, która wypełnia jego Duszę i ona czuje się dobrze. W takiej chwili człowiek odczuwa lekkość i radość w swojej Duszy, czuje się szczęśliwy, spokojny i pokojowo nastawiony.

To samo powinno odczuwać się po jedzeniu, jeśli zanim zaczęło się jeść jedzenie zostało pobłogosławione, a człowiek dostroił się do Wyższych oktaw Światła i podczas jedzenia jest w milczeniu – zarówno w mowie, jak w myślach i uczuciach odciągających go do iluzji. Aby osiągnąć stan takiego milczenia, bardzo pomocne może być ciągłe powtarzanie w umyśle podczas jedzenia „Dziękuję Tobie, Panie” lub dźwięku OM i słuchanie, jak brzmi i wibruje we wnętrzu, albo co innego zgodnego z wyznawaną religią i stosowanymi praktykami duchowymi, a następnie wypowiedzieć:

"Dziękuję Tobie, Panie, że podczas pożywiania się tym jedzeniem
wszystkie moje cztery niższe ciała pożywiają się w tym czasie wszystkim, czego potrzebują,
abym był/-ła w dobrym zdrowiu, witalności i zdolny/-a do pracy,
by służyć Tobie w tych czasach przejściowych
i cokolwiek robię, by było pożyteczne dla Ciebie, dla mnie i dla wszystkich Żywych istot!
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM   "

To samo powinien odczuwać człowiek po załatwieniu się, jeśli pamiętał wypowiedzieć:

"Dziękuję Tobie, Panie, że podczas opróżnienia mojego pęcherza i jelit,
tak samo uwalniam się tu i teraz
ze wszystko, co jest toksyczne, obce i szkodliwe w moich czterech niższych ciałach!
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM   "

Tym bardziej jest to istotne podczas aktu seksualnego pomiędzy małżonkami, kiedy przed tym oni również dostroili się do Wyższych oktaw Światła i powiedzieli:

"Panie, oddajemy Tobie w całości bezinteresownie i bezwarunkowo
Energię Tworzenia – energię Wielkiej Matki,
którą będziemy wirowali między sobą
ja … (imiona własne) i mój mąż/moja żona ... (imiona własne).
Wiążemy swoją męską i żeńską energię w spójną całość
i powierzamy ją Tobie, abyś nią rozporządzał
jak Ty uważasz za słuszne w tych czasach przejściowych,
miły Ojcze Niebiański!
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM   "

 

Czymkolwiek zajmuje się człowiek, może być w służbie Bogu i Ojcu. Dlatego, wykonując którekolwiek z wyżej wymienionych działań otwierających go do Boga, (jeśli on dalej chce być w stanie służyć Bogu i Ojcu), musi podjąć wszelkie środki, by chronić swoją czystość na wszystkich poziomach, we wszystkich swoich czterech niższych ciałach. Oznacza to, by ściśle przestrzegał udzielonych reguł w każdym z przypadków otwarcia się do Boga. Należy zawczasu podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa – być samemu w pokoju, bez możliwości bycia widzianym przez jakąkolwiek inną osobę lub jeżeli dookoła są ludzie, nakryć się dużym, nieprzeźroczystym i lekkim szalem ze 100% naturalnych włókien roślinnych.

 

Pytanie: Jak najlepiej, z punktu widzenia Pana, ugościć w tych czasach osobę, która przyszła w odwiedziny?

Odpowiedź: W dawnych czasach, kiedy ludzie byli czystsi, mówiono gdy człowiek przyszedł w odwiedziny, że jest przyjacielem domu i jego mieszkańców, albo gdy przyszedł sąsiad, a gospodarze jedli w tym czasie.

Teraz o takim człowieku mówi się, że nie jest wrogiem i nie ma złych zamiarów. I to jest prawda, ponieważ on właśnie to robi, lecz Wszechświat pomija słowo "nie", czyli nie słyszy go.

Tylko bardzo czysty człowiek – święty, gdy wejdzie do czyjegoś domu podczas posiłku, tzn. każdy z posilających się ludzi z otwartą Duszą i zwiększonym dostępem do swojej Wyższej Obecności JAM JEST przebywa w polu energetycznym tego czystego człowieka, jest to dobre dla nich, jeśli zaproszą go poczęstować się ich jedzeniem. Ale wtedy ta czysta osoba o wiele bardziej obciążą się karmicznie, ponieważ przejmuje do odpracowania dość dużo ujemnej karmy jedzących gospodarzy domu.

Więc kiedyś mówiono, że jak przyjdzie taki święty człowiek, najlepiej jest, by zjadł posiłek razem z gospodarzami domu. Ludzie okazywali gościnność wobec tego, kto jest w Bogu, i podawali mu najlepsze jedzenie, po pierwsze na znak szacunku i wdzięczności i jako zapłatę za dobro, które on daje im i całemu ich domowi i rodowi.

Po wizycie takiego człowieka, gdy on był dobrze przyjęty i odprawiany, ludzie w tym domu mieli powodzenie.

Teraz jednak czasy są inne i gdy przyjdzie gość do domu, gospodarz może radośnie zaprosić go i podać mu najlepsze jedzenie, jakie ma, po czym całkiem spokojnie powiedzieć, że w tym domu każdy je sam z Bogiem w sobie, pozostawić go samego w pokoju, by zjadł w spokoju, i dopiero potem porozmawiać z nim.

 

© Rosica Aweła

ściągnij

do Praca w duchowości


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net